ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คลังความรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Knowledge Bank of Mathematical grade 3

 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

           แผนฯคณิตศาสตร์ ป.3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

           แผนฯ คณิตศาสตร์ ป.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

ตัวอย่างสื่อ

บทเรียนออนไลน์

           การพัฒนาทักษะและกระบวนการ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

แบบทดสอบ

           แบบทดสอบ ชุดที่ 1 

           แบบทดสอบ ชุดที่ 2 

           แบบทดสอบ ชุดที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น